ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᒍᓱᑉᐳᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᒻᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐲᑕ ᑲᑦᑐᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᒍᓱᑉᐳᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᒻᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐲᑕ ᑲᑦᑐᒃ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᓄᕕᐱᕆ 21, 2019 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᓇᓪᓕᒍᓱᑉᐳᑦ ᐃᒪᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓂᓪᓗ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᒻᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓂ, ᐲᑕ ᑲᑦᑐᒃ, ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᕐᖓᑦ ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐊᑯᓂ ᐋᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

“ᐃᓱᒪᒋᕙᒃᑲ ᐲᑕ ᑲᑦᑑᑉ ᐃᓚᖏᑦ, ᐱᖃᑎᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓪᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ, “ᐲᑕ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖓᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓯᒪᓚᐅᖅᑐᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᓂᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖓ ᐃᒪᖓᓗ ᐊᕙᑖᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᖓᑕ.”

ᐲᑕ ᑲᑦᑐᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ 1999ᒥ 2008ᒧᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕈᓚᐅᕋᓂ ᓱᓕ, ᑲᑦᑐᒃ ᒪᐃᔭᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓄᑦ. ᑲᑦᑐᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᒻᒥᔪᖅ ᒪᕐᕈᐊᑎᖅᑐᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᕖᓐᓂᒃ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᓰᒪ ᓴHᐊ ᔨᐅᕋHᐃ,

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ,

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

szerehi@qia.ca

867.975.8413

1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ