ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒍᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒍᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᒃ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᔮᓐᓄᐊᓕ 18, 2020 – ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐅᓪᓗᓂᑦ ᑲᑎᒪᒍᑎᖃᓪᓚᑦᑖᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᓱᓕ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᓱᖓᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖓᓐᓂ.

“ᑲᑎᒪᔨᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᒻᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓯᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦᑕ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᓱᖓᓚᐅᙱᓂᑦᑎᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖓ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᑉ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ, “ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᓪᓕ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᒐᑦᑕ ᑐᑭᑖᕈᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐱᐅᓂᕐᐹᓂᑦ ᓴᖅᑮᑎᑦᑎᖁᓂᐊᖅᑐᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᔅᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.”

ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑲᑎᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᖓᑦ ᑕᖅᑭᒐᓴᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᕕᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᕐᒥ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐅᓪᓗᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᒍᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᒍᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᕐᓯᒪᔪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑭᐅᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᓪᓕ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᐅᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᖏᑦ (MHTO) ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᒪᓚᒃᑯᖏᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᐅᑦ  ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᔪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᐅᖃᑦᑕᔪᒻᒥᔪᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᖏᓐᓃᙶᕐᓯᒪᔪᓂᑦ Hᐊᒪᓚᒃᑯᖏᓐᓃᙶᕐᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐃᒡᓗᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᕋᔭᒃ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᖏᓐᓂ. ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥ, ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᕆᓯᒪᔪᔭᖏᓐᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᑯᓇᙵᑦ Hᐊᒪᓚᒃᑯᖏᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᖏᓐᓂᓪᓗ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥᐅᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᒻᒥᔪᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᑎᑦᑎᓯᒪᔪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᑦ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓂᐊᖅᑐᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖃᓛᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᐅᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᒃᑲᓐᓂᓛᕐᖓᑕ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᔾᔪᑎᖃᕐᒪᖔᑕ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓂᕆᐅᑦᑐᑦ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᓛᕆᐊᔅᓴᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᓈᓚᓐᓂᕆᓛᖅᑕᖓᑕ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᑏ ᑐᑭᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᐅᐃᓪ Hᐊᑉᑭᓐᔅ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ
whopkins@qia.ca
867.975.8413 or
1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ