ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᕗᑦ ᕿᒧᔅᓯᖁᑎᓕᓐᓂᒃ ᓇᑭᑐᐃᓐᓈᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᕗᑦ ᕿᒧᔅᓯᖁᑎᓕᓐᓂᒃ ᓇᑭᑐᐃᓐᓈᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ.

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᓄᕕᐱᕆ 15, 2021 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᕿᒧᒃᓯᖁᑎᓕᓐᓂᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓈᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᑦᑎᐊᕐᒥ ᕿᒧᒃᓯᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᕕᐱᕆ 16ᒥ−18ᒧᑦ.

“ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᓪᓚᕆᑉᐳᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓯᑕᐃᓐᓇᕐᖓᑕ ᕿᒧᔅᓯᖁᑎᓕᓐᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒥᒃ ᑲᑎᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ. “ᑲᓲᑎᒍᓐᓇᕐᓯᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᖃᑎᒌᓪᓗᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᔪᒐᕐᓴᐃᔪᒪᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᑭᖑᕚᕆᓂᐊᖅᑕᑎᓐᓄᑦ ᕿᒧᔅᓯᖁᑎᖃᖅᑎᐅᒍᒫᕐᒥᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ.  ”

ᕿᒧᒃᓯᖅᑏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑲᑎᖃᑎᒌᓐᓂᖓᑦ ᑲᑎᒍᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑦ ᕿᒧᒃᓯᖁᑎᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᑦᑎᐊᕐᒥ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᓕᕝᕕᒋᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᓪᓗ.

ᑲᑎᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓯᔪᑦ ᐊᔅᓱᕈᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ. ᐋᒡᒌᓯ 19, 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓕᓴᕐᓯᓂᖃᓪᓚᑦᑖᕈᓐᓇᕐᓯᑕᐃᓐᓇᔪᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᐊᕝᕕᖃᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ 1950 1975ᒧᑦ. $2.9 ᒥᓕᐊᓐ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒻᒥᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑎᓴᒪᐅᔪᙱᒐᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᑕᒫᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ.

ᓈᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᕐᕕᖓᓐᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐊᑏ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ ᑖᓐᓇ:

ᐅᐃᓪ Hᐊᑉᑭᓐᔅ,
ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᓯᒪᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
whopkins@qia.ca
867.975.8413/1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ