ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᔪᑦ $28,500ᓂᑦ ᐊᑭᓕᓐᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᔪᑦ $28,500ᓂᑦ ᐊᑭᓕᓐᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᕖᕝᕗᐊᓕ 3, 2020 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᔪᑦ $28,500ᓂᑦ ᐊᑭᓕᓐᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒫᓗᓇᕐᓯᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᓂᕿᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ.

“ᐃᓱᒫᓗᓇᕐᓯᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᓂᕿᑖᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᓂᕿᑖᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ, “ᐃᑭᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑕᐅᑎᒋᔪᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ.”  ”

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒌᔅᓴᑯᓐᓂᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᐃᓱᒫᓗᓇᕐᓯᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᓂᐅᕕᐅᑎᔅᓴᓂᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐸᓚᕐᔫᒥᓂᐊᕐᖓᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᓂᖓᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ.

ᐃᑲᔫᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓯᔪᔪᑦ ᐄᐳᓘᑎᓪᓗᒍ 2020 ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᔪᑦ $3 ᒥᓕᐊᓐ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ. ᑐᖏᓕᖏᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᔪᑦ $1.8 ᒥᓕᐊᓐ ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓂᐊᕐᓯᒪᔪᔪᑦ ᑐᖏᓕᖏᓐᓂ ᓂᕿᑖᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᔮᓐᓄᐊᓕ 19, 2021ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑭᓐᓂᐊᖅᑐᒥᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑕᐅᑎᒋᓕᔪᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒌᔅᓴᑯᓐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᖓᑕ 114ᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᖔᖅᑐᑎᒃ ᓂᕿᑖᕈᑎᔅᓴᐅᕙᑦᑐᓄᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᕐᓂᖓᓂ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᖏᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐅᑯᓇᙶᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ (ICSF) ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᐅᐃᓪ Hᐊᑉᑭᓐᔅ
ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᓯᒪᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᓄᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ
whopkins@qia.ca
867.975.8413 or
1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ