ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᒍᒫᕐᓂᐊᖅᑐᑦ 30,000 ᓖᑕᓂᑦ ᐃᒥᖃᐅᑎᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᒥᕐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᒍᒫᕐᓂᐊᖅᑐᑦ 30,000 ᓖᑕᓂᑦ ᐃᒥᖃᐅᑎᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᒥᕐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᐊᒃᑑᕝᕙ 18, 2021 – ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᓇᖅᑐᒦᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓂᐊᖅᑐᑦ 30,000 ᓖᑕᓂᑦ ᐊᖏᓂᓕᓐᓂᑦ ᐃᒥᖃᐅᑎᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᒥᕐᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᒍᒪᔪᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᓇᐃᓗᑕᓕᓐᓂᑦ ᐊᐃᔅᓯᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓃᑦᑐᑦ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᖁᔭᐅᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 867.975.8400 ᐋᑦᑎᕕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒥᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐃᑲᕐᕋᑎᒍᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᐊᒃᑑᕝᕙ 18ᒥ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ ᐊᒃᑑᕝᕙ 22ᒧᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᕐᒥᔪᑦ $7,000ᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᓗᒋᑦ ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᒻᒧᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓱᒫᓗᓇᖅᑐᒦᓐᓂᑎᓐᓂ.

ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᐅᐃᓪ Hᐊᑉᑭᓐᔅ, ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᓯᒪᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
whopkins@qia.ca
867.975.8413/1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ