ᓇᐃᓈᕐᓯᒪᓪᓗᒋᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖏᓪᓗ ᑲᑎᔪᒻᒪᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ

ᓇᐃᓈᕐᓯᒪᓪᓗᒋᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖏᓪᓗ ᑲᑎᔪᒻᒪᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ

 In blog-inuk

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑲᑎᒐᔪᙱᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑲᑎᒪᕋᑖᓚᐅᕐᖓᑕ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓈᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᕕᓕᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᖓᑕ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ, ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᐃᒃᐱᐊᔪᒃ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᖓᑕ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ.

ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᖓᑕ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᕙᑎᖓᓐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕᓗ ᐸᕐᓴᖅᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᓕᕋᐃᑉᐸᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᔅᓴᕐᓯᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᓂᕿᑖᖅᑎᑦᑎᒍᑎᔅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ.

ᐃᖃᓗᓐᓃᓐᓂᖏᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒻᒪᕇᒃᑯᓯᕆᓂᕐᒥᒃ, ᓅᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᖃᒧᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᑲᐃᓐᓇᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑎᐊᕙᓐ ᒪᓂᒃ ᖃᒧᔅᓯᒃᑯᑦ. ᑖᓐᓇ ᒪᒃᑯᑦᑑᓪᓗᓂ ᕿᒧᔅᓯᖅᑎ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᐅᑕᖅ.

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ 13ᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓃᙶᕐᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓚᐅᕐᒥᔪᑦ.

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔩᑦ ᑲᓲᒪᑎᑦᑎᕙᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᐸᒍᑎᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᖓᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐊᐱᕐᓱᕆᐊᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᒋᐊᖃᓲᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓲᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᑦᑐᓪᓗ ᒥᔅᓵᓄᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᒻᒪᑕ ᑭᓪᓕᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒋᕋᑖᖅᑕᑎᓐᓂ, ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓕᒫᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᒻᒪᑕ. ᒫᓐᓇ ᐱᕕᖃᕋᑖᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᑲᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᓂᐅᔮᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᑎᖅᑐᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᑕᐅᓲᖑᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᕈᓐᓃᑎᓪᓗᒍ.

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ