ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ

 In blog-inuk

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖓᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔪᔪᑦ 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒫᑦᓯ 6, 2019.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂ ᐱᕕᖃᕈᑕᐅᕙᒻᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᕙᑦᑕᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᓂᐊᓕᕐᒥᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᔪᔪᒍᑦ ᓄᑖᕈᖅᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕋᑦᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᔅᓴᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓃᙶᕐᓯᒪᔪᓂᑦ (ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ), ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖑᓪᓗᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ−ᐃᑲᔪᕐᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ−ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒫᒃ. ᐅᐱᒍᓱᓪᓚᕆᔪᔪᒍᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᒻᒪᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᔅᓴᐃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓃᙶᕐᓯᒪᔪᑦ’ ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑮᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓃᙶᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᓈᒻᒪᓈᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᖑᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᐅᖓ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᕗᓕᖅᑎᕐᔪᐊᖓ ᑐᕉᑑ ᓇᓂᓚᕗᑦ ᒪᒥᐊᒍᑎᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓂᐊᑎᓪᓗᒍ ᒫᑦᓯ 8, 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔪᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑕ, ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕉᑉ, ᒪᒥᐊᒍᑕᐅᔫᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐅᕙᓂ.

ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᒻᒥᔪᒍᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕿᔅᓴᕐᓯᐅᖃᑦᑕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᕐᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᕕᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᑦ, ᐋᖅᑭᐅᒪᒍᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᔪᕐᓴᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕗᑦ ᕿᓄᔾᔪᑎᓕᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᑦᑐᒥᒃ ᓴᖑᑎᑦᑎᒋᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓂᕿᔅᓴᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᑐᒧᖓ ᓵᙵᒋᐊᖔᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐃᒫᒃ ᑐᑭᓕᒃ ᓄᑖᕈᖅᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᕆᕙᑦᑕᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᓄᓇᓕᕗᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᓕᖅᑕᓂᒃ ᓂᕿᑖᖅᑎᑦᑎᒐᐃᒻᒪᑕ, ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᕐᓱᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᕐᓰᓂᖅ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᒻᒪᑦ ᑲᑦᑐᖓᐃᕐᓯᒪᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᕙᑦᑐᓂ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᒫᓐᓇ ᐊᑐᕋᑦᑕ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᐱᕈᕐᐸᓪᓕᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᑦᑕᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᓐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᖏᓚᐅᕐᖓᑕ 2019-20ᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᔅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑎᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓄᓪᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᖃᕐᖓᑕ ᖃᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᒡᒍᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕋᔅᓴᓄᓪᓗ ᐊᔪᐃᓐᓇᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕐᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᒫᓐᓇᕋᑖᖑᓯᒪᔪᖅ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅ 2019 ᑐᓴᕋᔅᓴᖃᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᒋᐊᓯᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᖅᑲᐅᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓂᒋᓕᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᑎᓯᐱᕆ 10, 2018ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᖁᕕᐊᓱᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᑎᒪᔨᑖᖅᑲᐅᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑕ ᐱᒋᐊᕈᑎᑦᑎᐊᕚᓗᑦᑎᓐᓂᒃ 2019ᒥ.

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ