ᑐᔅᓯᕋᐅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓂᑦ − ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔮᓐ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ

ᑐᔅᓯᕋᐅᑦ 2020-2021ᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᔮᓐ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓂᑦ, ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᓛᕐᒥᔪᑦ 2021-2022ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2021ᖑᓕᖅᑲᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ