ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ-19 ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᖅᓯᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ/ᓅᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ

ᒫᓐᓇ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓄᑦ ᑐᓂᓯᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᓐᓃᖅᑐᒍᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ