ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᓱᓕᔪᒃᑰᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᓱᓕᔪᒃᑰᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ

 In blog-inuk

ᐃᑉᐸᔅᓴᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᖓᑕ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕᔪᒃᑰᓂᕐᒧᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᓱᖃᑎᒌᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᕈᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᑕᐃᔭᐅᖃᑦᑕᔪᔫᒐᓗᐊᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᒫᒃ ‘ᐊᐅᐸᔮᖓᔪᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᕐᓯᒪᕕᒃ ᐅᓪᓗᖅ’, ᓯᑎᐱᕆ 30 ᐃᓕᓴᕐᓯᒍᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓕᕐᓂᑰᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑦᑎᕕᐅᕙᑦᑐᒥᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᕕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓐᓇᔅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᐸᔮᖓᔪᓂᑦ ᐅᕕᓂᕈᕐᓂᑦ ᐊᓪᓚᓕᓐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑕᐅᓂᑯᒥᒃ ᑕᒫᓂᒥᐅᒧᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᒧᑦ ᑑᒪ ᓚᐃᓴ. ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ 800 ᐅᐸᔅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᒥᓲᓂᕐᐹᖏᓐᓃᑦᑐᓄᑦ ᑲᑎᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᓯᔪᒻᒪᑦ. ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᑲᐃᓐᓇᕋᔅᓴᓂᑦ ᒥᓕᒐᕐᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ, ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᑯᓄ ᑕᑦᑐᐃᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑲᑎᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑎᒃ ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᙳᓱᑦᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᕇᕐᖓᑕ ᐱᔭᕇᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᓱᖃᑎᒌᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ, ᓯᕗᓕᕐᓯᓪᓗᓂ ᔮᒃ ᐊᓇᕈᐊᖅ, ᑕᐅᕗᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᑎᕕᐊᓄᑦ ᓵᖓᓃᑦᑐᒧᑦ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᖃᕐᒪᖓᑕ. ᑕᐅᕙᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓪᓗ ᐃᓚᖃᖅᑐᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ 800lbs ᑐᒃᑐᒥᓂᕐᓂᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕋᑖᕐᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥ ᓘᕆ ᐃᓪᓚᐅᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᐊᑭᓱᒃ ᐱᓱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᒐᓴᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᓈᓚᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ. ᐱᒃᑯᒍᓱᑦᑎᓪᓗᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᕐᓯᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ‘ᐊᐅᐸᔮᖓᔪᒥᒃ ᐅᕕᓂᕈᕐᓯᒪᕕᒻᒥᒃ’, ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᓱᓕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖃᕋᑦᑕ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓯᒪᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑕ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᔅᓯᐅᑎᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐳᕝᕕᕆᓂᕐᒧᑦ−ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅᑕᖃᔪᔪᓄᑦ.

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ