ᐃᐱᑎᑮ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐃᐱᑎᑮ ᒥᒃᓵᓄᑦ:  ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓱᕈᓯᓛᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᓄᑖᖑᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑐᕌᖓᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂ, 2018-19ᒥ.

ᒪᓪᓗᒍ ᐃ ᐱ ᑎ ᑭ, ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ  ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ: ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ, ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐸᐃᕆᕕᖕᒦᑦᑐᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓗᓂ, ᐸᐃᕆᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ:  

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ 1 – ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖏᑦ/ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖏᓪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ

  • ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂ
  • ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑦ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᓗᒃᑖᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓂᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᓯᑎᐱᕆ 2018ᒥ
  • ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂ, ᐱᓐᖑᐊᕈᓯᓂ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᖏᓐᓄᑦ/ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᖏᓐᓄᓪᓗ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ 2  – ᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ

  • ᑖᓐᓇ ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ
  • ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑲᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᔭᕐᓂᖏᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓚᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ
  • ᐊᐃᑉᐹᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐆᒃᑐᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᖅᑕᖃᕐᓗᓂ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ 3 – ᐸᐃᕆᕖᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ

  • ᑖᓐᓇ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᑲᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ
  • ᑖᓐᓇ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ 3-5ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ 4 – ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ

  • ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᐊᓴᐃᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ
  • ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ