ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ (CIP) ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 2007ᖑᑎᓪᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᖏᑦ, ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐸᕇᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐸᕇᓴᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦ ᑐᕌᖓᓗᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᒧ ᐊᑎᖃᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖅᐹᖑᒐᓱᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᖅᑏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔫᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ.

ᑕᒪᐃᓐᓅᓕᖓᔪᒥᒃ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᕙᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ:

  • ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ
  • ᓇᒻᒥᓂᖅ-ᑲᔪᓰᓐᓇᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑯᓂᑲᓪᓚᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓄᖑᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑲᑕ
  • ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᑎᖃᓪᓚᑦᑖᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ

ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑯᓃᖅᑐᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᔪᒐᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ.

ᑕᒪᐃᓐᓅᓕᖓᔪᒥᒃ, ᐅᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖏᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᓯᒪᒍᓐᓇᓲᖑᒻᒥᔪᑦ:

  • ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᓕᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᐅᒍᑕᐅᔪᑦ
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑉᐱᖅᑑᖃᑎᒌᓂᑦ ᐅᑉᐱᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ
  • ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᔅᓴᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᔅᓴᖅᑖᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
  • ᐊᑭᓖᒍᑎᔅᓴᐅᔪᒫᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕇᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᔪᑐᖄᓗᓐᓄᑦ
  • ᐱᓕᕆᐊᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᔅᓴᒫᖑᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᑕᑕᑎᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐆᒧᖓ:

info@qia.ca

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ