ᐃᓚᒌᒃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ

ᐃᓚᒌᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᔅᓴᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒃᑯᑦ 12 ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᑎᔅᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ (ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ) ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᓐᓂ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐋᖅᑮᔅᓱᐃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᑦᑐᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ.

ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒻᒥ, ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᓪᓗ. ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐅᐊᓐᓇᖓᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ:

ᐃᓚᒌᒃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ $30,000-ᒧᑦ ᐅᖓᑖᓄᓗ

ᐃᓚᒌᒃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒃ 1 ᑐᖔᓃᑦᑐᓂᑦ $30,000

ᐃᓚᒌᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᓴᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:

info@qia.ca

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ