ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ

 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ

ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐃᑦ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔪᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓯᕗᒧᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒥᐅᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓗ ᓴᐳᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑭᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᓅᖓᔪᓂᒃ, ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ; ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓂᒃ, ᐃᒪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᒃ ᐃᒪᓂᙶᖅᑐᓂᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓂ.  ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᕿᓂᕐᒪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓪᓗᕆᒃᑐᒥᒃ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐋᔩᕋᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ, ᓄᓇᒥᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᑎᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ.  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᕆᕙᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᙵᔭᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᓂᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᑭᓪᓕᒋᔭᐅᙱᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᑕᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ, ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᕙᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ.

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑎᒥᐅᔪᒥᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᓂ.  ᐱᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ.  ᓯᕗᓪᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.  ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.  ᐱᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᖃᕐᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᑰᒋᐊᓕᒃ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᓱᕐᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᒃᑯᓐᓂ, ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.  ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑖᒃ.  ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᓂᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᕙᒃᑯᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᐸᓗᒃᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᒃᓴᓂ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓗ.  ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖓ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ $82,140 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓚᒋᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖃᑦᑕᕐᓗᓂ  $27,600ᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.  ᐃᓪᓗᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᙱᑦᑐᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐋᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᑐᔫᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ:

 

 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔩᑦ            ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-8400

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ    ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 979-3238

ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2 ᖄᖅᑎᖓ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1340           ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ: Resumes@qia.flywheelsites.com

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0      Tuttarvik.qia.flywheelsites.com

 ᒪᑐᕝᕕᖓ: ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ