ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᒨᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᒨᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ

 In media-releases-inuk

ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ: ᒪᐃ 24, 2018

ᑭᓱᒧᑦ: ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᒨᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ  

ᐅᓪᓗᖓ: ᒪᐃ 29 ᐊᒻᒪᓗ 30, 2018

ᓇᒥ: ᐃᒡᓗᓕᒃ

 

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥᓗ ᐊᑎᖏᑦ ᐃᓕᔭᐅᖃᑕᐅᖁᖕᒪᖔᑖᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᒥ.

 

ᑐᑦᑕᕐᕕᒃᑯᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓕᖅᑲᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ.  ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᒃᑯᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᒋᓗᒋᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓰᓐᓈᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ.

 

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᐊᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓛᖅᑐᒥ.

 

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ:

 

ᐃᒡᓗᓕᒃ

ᒪᐃ 29, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᓐᖑᐊᕐᕕᐊᓂ, 6:00ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ 8:00ᒧᑦ

ᒪᐃ30, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᓂ, 1:00ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ 5:00ᒧᑦ

ᒪᐃ 30, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᓐᖑᐊᕐᕕᐊᓂ, 7:00ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ 9:00ᒧᑦ

 

ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.

 

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓰᒪ ᓴᕼᐋᕐ ᓯᐊᕋᕼᐃ,

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ,

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

szerehi@qia.ca

867.975.8413

1.800.667.2742

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ