ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ – ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓚᙵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐊᕆᐊᓕᖕᓄᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐳᖅ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ – ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓚᙵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐊᕆᐊᓕᖕᓄᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐳᖅ

 In media-releases-inuk

ᐱᔾᔪᑦ: ᐃᓚᙵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐊᕆᐊᓕᖕᓄᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓ
ᐅᓪᓗᖓ: ᔫᓐ  29, 2021

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦᔫᓐ  29, 2021 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᒪᑐᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᙵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐊᕆᐊᓕᖕᓄᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᔫᓐ 29, 2021ᒥ.

ᐃᓚᙵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐊᕆᐊᓕᖕᓄᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᑲᔫᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒪᕐᕉᓂ ᐃᓚᒌᓂ ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓗᕕᖅᓯᐅᕆᔭᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᓕᐊᕆᐊᓕᖕᒥᑦ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᓐᓇᕐᓗᓂ.

ᐃᓚᒌᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᑦ  ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ: ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᖅ, ᐊᑖᑕᑦᑎᐊᖅ, ᐊᓈᓇ, ᐊᑖᑕ, ᐃᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐸᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᕐᓇᕐᕕᒋᔭᐅᔪᑦ/ᐊᑦᑕᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᖓᒋᔭᐅᔪᑦ/ᐊᒃᑲᒋᔭᐅᔪᑦ, ᓄᑲᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᖓᔪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕐᖑᑕᕆᔭᐅᔪᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓯ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎ ᐅᕗᖓ  1.800.667.2742.

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᓛᓇ ᓄᕿᙵᖅ,
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓂ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
onuqingaq@qia.ca
(867)975-8449 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ