ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᑦᑖᑎᑦᑎᔪᔪᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᑦᑖᑎᑦᑎᔪᔪᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ

 In blog-inuk

ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ−ᐅᓪᓘᓐᓂᒃ ᓯᓂᑦᑕᕆᐊᕐᓯᒪᔪᔪᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒫᓪᓗ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᔪᔪᑦ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᕋᒥᒃ.

ᔫᓇ ᒪᒃᐸ, ᔫᓱᐊ ᑭᒍᒃᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᒫᑎᐅ ᐊᑭᑯᓗᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ ᐅᓯᔪᒡᒍᑎᐅᔪᔪᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖏᓐᓂ. ᖃᒧᑎᑯᑖᓐᓂᒃ ᑲᓕᔪᔪᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᖃᑦᑕᕈᒫᕐᓂᐊᕐᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᓄᓗᔾᔨᔪᔪᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓄᓗᐊᕐᓂᑦ ᓯᓂᑦᑕᖅᑐᑎᓪᓗ ᑐᐱᕐᒥ ᐊᖏᔪᒥ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ ᐊᑕᐅᑦᑎᒦᑦᑐᑎᒃ, ᓂᕆᔪᔪᑦ ᐃᖃᓗᒥᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᖃᓕᑭᑖᓕᐊᕆᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᔪᖅᑐᖅᑐᑎᒃ ᐅᓐᓄᒻᒪᑦ.

ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ ᓇᔅᓯᐅᔾᔨᔪᔪᑦ 25ᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᐅᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓂᕆᕕᔾᔪᐊᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ. ᓂᐅᕆ ᐃᖃᓗᔾᔪᐊᖅ, ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑭᑯᓗᒃ, ᑭᒍᒃᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᐸ ᐸᔪᑦᑎᕆᔪᔪᑦ ᒪᕐᕈᒡᒍᑎᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ 28ᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ.

ᖃᒧᑎᖏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᑉ ᓵᖓᓃᑎᑕᐅᔪᔪᑦ ᐃᖃᓗᐃᓱᖅᑐᖃᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ ᓇᑦᑎᕐᓯᐅᕆᐊᕈᒪᔪᒐᓗᐊᕐᒥᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓇᓄᖃᓗᐊᖅᑐᐊᓘᔪᒻᒪᑦ ᑕᐅᕙᓐᓇ, ᐊᐅᓪᓚᖔᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᑕᐅᓄᖓ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᑲᖏᖅᑐᒧᑦ ᓇᑦᑎᕐᓯᓛᕆᐊᔅᓴᖅ ᓂᕆᐅᑦᑐᑎᒃ.

ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᕈᒫᕐᓂᐊᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒪᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᔅᓯᐅᑎᓂᑦ ᓂᕿᑖᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐸᕐᓴᖅᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᓕᕋᐃᑉᐸᑦ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ